Servicii de audit financiar si audit intern

Prin intermediul Reinvent Audit SRL oferim servicii de audit financiar si audit intern.

Serviciile de audit financiar includ:
– servicii de audit financiar al situatiilor financiare anuale conform IFAC;
– servicii de audit pentru societati deschise, supravegheate de CNVM si Banca Nationala a Romaniei ;
– misiuni de audit cu scop special conform ISA 800 si Standardele Internationale     privind serviciile conexe 4400;
– servicii de audit al situatiilor financiare consolidate;
– servicii de audit financiar pentru societati comerciale finantate din fonduri europene;

In calitate de auditor intern societatea presteaza urmatoarele:
– elaborarea planului de audit intern;
– efectuarea activitatii efective de audit intern;
– efectuarea de raportari periodice asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor;
– elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit intern;
– servicii de audit intern pentru societati comerciale finantate din fonduri europene
Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
– total active:3.650.000 euro
– cifra de afaceri neta:7.300.000 euro
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:50

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
-bilant,
-cont de profit si pierdere,
-situatia modificarilor capitalului propriu,
-situatia fluxurilor de trezorerie,
-notele explicative la situatiile financiare anuale.

Legea prevede ca situatiile financiare anuale ale entitatilor respective se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate. Sunati la 021-318.69.60 in vederea programarii unei intalniri in cadrul careia se va evalua situatia si, pe baza aceasta, si onorariul.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

One Comment

  1. Audit Financiar 10 October 2012 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *