Nota informativa ANAF in atentia ONG-urilor – referitor la incheierea exercitiului financiar al anului 2011

Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. Situaţiile financiare anuale cuprind:
– bilanţ,
– contul rezultatului exerciţiului.

Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilanţ prescurtat,
– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe suport magnetic, însoţite de formularele editate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform legii, precum şi de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum şi procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.
Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa http://www.mfinante.ro.
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial încheiate la 31 decembrie 2011 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, nu întocmesc situaţii financiare anuale.
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele şi prenumele, în clar, al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
– director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
– persoană fizică (expert contabil) sau juridică (societate comercială), autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

One Comment

  1. Audit 10 October 2012 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *